เอกสารดาวน์โหลด

 1. แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564
 2. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 0287/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับดูแล และหน่วยงานรับผิดชอบ ตามแนวทางทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 3. คู่มือการประเมิน ITA 2565
 4. รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2563 (SAR2563)
 5. รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2562 (SAR2562)
 6. รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2561 (SAR2561)
 7. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 3714/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำข้อมูลประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2564-2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 8. PA2-2_แบบสำรวจตนเอง-โดยสถาบันอุดมศึกษา
 9. PA2-1-บทสรุปผู้บริหาร-โดยสถาบันอุดมศึกษา
 10. ขั้นตอนการประเมิน
 11. แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
 12. คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก-ฉบับสถานศึกษา