ข้อมูลทั่วไป สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 8 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-6601-20 ต่อ 1659 ,1719 โทรสาร 0-5541-6601-20 ต่อ 1685
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ออกประกาศจัดตั้งสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อให้งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธผล บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563