โครงการอบรม “การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome-Based Education (OBE) และเกณฑ์ AUN-QA รุ่น 2”


วันที่ 20/03/2023 เวลา 14:57:44 น.

วันที่ 18-19 มีนาคม พ.ศ.2566 
งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ กองนโยบายและแผน จัดโครงการอบรม “การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome-Based Education (OBE) และเกณฑ์ AUN-QA รุ่น 2” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) สู่มาตรฐานสากลด้วยเกณฑ์ AUN – QA ได้ มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 270 คน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากร
ภาพ/ข่าว งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ