โครงการติดตามการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564


วันที่ 22/04/2022 เวลา 14:46:22 น.

21 เมษายน 2565 ( สามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/bg0Ta4H7d5Q )
งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน จัดโครงการติดตามการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดงานและดำเนินโครงการ ได้รับเกียรติจากอาจารย์วัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิ์ หลักสูตรการจัดการธุรกิจบริการ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานที่ดีของหลักสูตรในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้กับผู้บริหารคณะ ประธานหลักสูตร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น 4 อาคาร ICIT