โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันปราบปรามการทุจริต โดยฟังการบรรยายเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ


วันที่ 12/04/2022 เวลา 10:32:35 น.

วันที่ 4 เมษายน 2565
กองนโยบายและแผน จัด ผ่านระบบ Zoom Meeting Online ร่วมกับการดำเนินงานจัดห้องประชุม (Onsite) พร้อมระบบออนไลน์ Application ZOOM ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น 4 อาคาร ICIT 
โครงการนนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามหลักเกณฑ์ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ได้กำหนดให้ส่วนราชการมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตภายในหน่วยงาน 
โดยวาระนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี และวิทยากรโดย คุณจักรกฤษ นิลกำแหง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้บรรยายความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ คณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์