โครงการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ผ่านระบบซูมออนไลน์มิตติ้ง)


วันที่ 12/04/2022 เวลา 10:26:25 น.

24 มีนาคม 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ผ่านระบบซูมออนไลน์มิตติ้ง) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์พลอยพัชร ก้อนบาง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็ฯวิทยากรในการบรรยาย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมและมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเข้ารีบฟัง จำนวน 200 คน