โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 18/03/2022 เวลา 09:58:24 น.

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบซูมออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้การปฏิบัติงานมีแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในหน่วยงานได้อย่างแท้จริงให้แก่บุคลากรทุกระดับ วิทยากรโดย ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาและเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง
ภาพ/ข่าว PR URU