การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)


วันที่ 04/01/2022 เวลา 10:16:43 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกโดย สมศ. โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทาง http://qao.uru.ac.th/download